Národní tkáňové centrum a.s. bylo založeno proto, aby na území České republiky byla zachována činnost minimálně v rozsahu stávající Tkáňové banky FN Brno a aby se Česká republika tímto způsobem zapojila do celosvětového procesu, který reflektuje současné trendy v moderní medicíně při aplikaci a využití lidských buněk pro léčbu a zvýšení kvality života pacientů – obyvatel České republiky.

Přijetím zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, v platném znění, se totiž zásadním způsobem zpřísnila technologická pravidla pro přípravu tkání a buněčných transplantátů. Tkáňová banka FN Brno byla a je dlouhodobě ztrátová, a to díky své činnosti – nakládání s lidskými tkáněmi, což stálo FN Brno 30 miliónů Kč ročně. Řešení nastalé situace mělo dvě varianty.

1. Ukončit svou činnost k 30. 4. 2009, popř. investovat značné finanční prostředky – 190 miliónů Kč pro rok 2009, 500 miliónů Kč pro rok 2010 a další finance v následujících letech do technologického zařízení a čistoty klinických prostor. Tím by Tkáňová banka FN Brno vytvářela ještě větší ztráty.

2. Druhou variantou bylo najít partnera na investice 2,2 miliónů Kč neprodleně do Tkáňové banky FN Brno a zahájit investice ve výši 366 miliónů Kč v roce 2009. Tato varianta obsahuje ještě nalezení nové činnosti na spolupráci při vývoji a výrobě produktů s vyšší přidanou hodnotou, např. v oblasti buněčné terapie. Tímto způsobem se podaří změnit dlouhodobě nepříznivý stav hospodaření a současně zaručit další rozvoj Tkáňové banky při zachování její prestiže.

Využití možnosti smluvního partnerství ve společném podniku Národní tkáňové centrum a. s. (NTC) při zachování majority státu (24 % – ve světě standardní model), které přináší rozšíření produktového portfolia Tkáňové banky ve FN Brno (zejména patentová řešená vlastněná smluvním partnerem) zajišťuje finanční zdroje pro realizaci nezbytných investic a dlouhodobou ekonomickou udržitelnost projektu. Uvedený model spoluúčasti státu na společnosti Národní tkáňové centrum a. s. byl Ministerstvem zdravotnictví ČR zvolen pro svoji hospodárnost a funkčnost, neboť řeší faktické nepříznivé dopady evropské legislativy, umožňuje zachování produkce a zpracování tkáňových transplantátů a rozvoj léčby léčivými přípravky pro moderní terapii ve prospěch pacientů v České republice a je ekonomicky výhodný pro stát. Jinými slovy společnost Národní tkáňové centrum a.s. není překlopením či převzetím činnosti Tkáňové banky, její činnost je zaměřena:

1. na oblast aplikace moderní terapie, které se Tkáňová banka věnovala pouze okrajově. Jedná se tedy o podporu zcela nové činnosti.

2. zachování kontinuity činnosti původní zaměřené na nakládání s tkáňovými transplantáty.