V roce 2009 se naše pracoviště věnovalo výzkumu příčin neplodnosti v souladu s řešením grantového projektu Ministerstva zdravotnictví. Využili jsme vědeckého zázemí Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a ve spolupráci s Biochemickým ústavem zavedli nové vyšetřovací metody – např. analýzu poškození genetické informace spermií, vyšetření hladin homocysteinu v seminální plasmě a folikulární tekutině. Tato vyšetření objasňují podíl oxidačního stresu na poruchách plodnosti.

Co je oxidační stres? Při mnoha chemických procesech v různých tkáních lidského organismu vznikají agresivní molekuly – především tzv. volné kyslíkové radikály, které mohou poškodit buňky ve svém okolí. Za optimálních podmínek jsou tyto látky rychle zneškodněny antioxidačními látkami. Při nadměrné tvorbě kyslíkových radikálů – např. zvýšená zátěž organismu, škodlivé látky v životním prostředí, kouření, zánět – a nedostatku ochranných antioxidačních látek dochází k poškození buněk – oxidačnímu stresu.

Jak může oxidační stres poškodit zárodečné buňky? Lidské zárodečné buňky – spermie a vajíčka – nesou genetickou informaci uloženou v tzv. chromatinu jádra (DNA = deoxyribonukleová kyselina). Volné kyslíkové radikály mohou snadno poškodit povrchovou membránu, strukturu chromatinu a způsobit zlomy v DNA. Takto poškozené buňky jen výjimečně vytvoří kvalitní a životaschopné embryo.

Jak můžeme prokázat poškození genetické informace? Jednou z velmi citlivých metod je tzv. „Comet assay“, která může prokázat poškození genetického materiálu v jednotlivých spermiích. Název je odvozen od výsledného obrazce, který vyšetřením získáme a který připomíná ohon komety.

Při pravidelném každoročním hodnocení výsledků naší léčby – Audit 2009 – jsme prokázali vysokou úspěšnost metod asistované reprodukce (mimotělní oplození – IVF, nitroděložní inseminace). V 87% zahájených cyklů byl proveden přenos (transfer) embryí, po zavedení embryí zpět do dělohy ženy jsme dosáhli více než 40 % klinických těhotenství. Podařilo se nám také dosáhnout téměř 12,5% těhotenství po nitroděložní inseminaci. Je to výkon jednodušší než IVF, spočívá v zavedení spermií do dělohy. Plynule fungoval program s darovanými vajíčky, podařilo se zvýšit počet dárkyň i počet dosažených těhotenství.