Díky podpoře norských finančních mechanismů byla v červnu loňského roku otevřena první a doposud jediná Laboratoř chůze v České republice. Za více jak osm měsíců své činnosti prošlo pracovištěm na 610 dětí, na 148 z nich pak podstoupilo operační léčbu.

Díky unikátní diagnostice se léčba zpřesnila, přibližně o 10%. O 100% pak narostl čas, který je v rámci předoperačního vyšetření věnován každému pacientovi. Celé vyšetření je zdokumentováno a archivován, je tedy možné se k záznamu kdykoliv vrátit.

Každý týden laboratoří projde 20 až 25 dětských pacientů. I přes maximální nasazení a vytížení zůstává na čekací listině Laboratoře chůze stále ještě 153 dětí.

Laboratoř chůze pomáhá zpřesnit indikace chirurgických výkonů u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny. V součas­ných českých podmínkách je indikace operace postavena na klinickém vyšetření vleže, resp. ve stoje a v chůzi. Vy­šetřující však pouhým okem jen těžko zachytí složité abnor­mální komplexy pohybů u spastiků.

Laboratoř chůze FN Brno, jejíž obdoby jsou zřízeny při ortopedických klinikách kromě USA také v celé západní Evropě, je založena na 3-D (trojrozměrné) optické dokumentaci pohybu sofistikovaným způsobem „Motion analysis“ (analýza pohybu). Ta díky osmi infračerveným kamerám umístněným v prostoru umožňuje analýzu rozsahu pohybů v jednotlivých kloubech. Současně s ní je pomocí elektromyografie (EMG) sledována svalová aktivita a tlakové plotny (Force plates) analyzující rozložení tlaku pod chodidly probanda.

Cílovou skupinou jsou děti postižené dětskou mozkovou obrnou. Jde o chronické neprogredující onemocnění cen­trálního nervového systému, které vážným způsobem na­rušuje kvalitu života nejen nemocných dětí, ale celé rodi­ny. Léčba je dlouhodobá a pro rodinu vyčerpávající. Nejde jen o vlastní péči (krmení, přebalování, péče o psychický rozvoj), významnou součásti života takto postižených je i denní rehabilitace a dojíždění za ní.

Zásadní zlom tak pro celé rodiny může znamenat právě operace.